مشخصات عمومی شرکت خوشه های دانشی سرار

تهران، سهروردی شمالی، میرزایی زینالی غربی، شماره 102 ، طبقه2

نشانی:

88733860
88732826

شماره تلفن:

88353243

نمابر:

Info@sarar.ir

پست الکترونیک:

تهران - 381647

شماره ثبت:

سهامی خاص

نوع شرکت:

1389

تاریخ ثبت:

فني، مهندسي، آموزشي و دانشي

زمینه فعالیت:

411371368596

شماره اقتصادی:

10320325010

شناسه ملی: