سوابق شرکت سرار

اهم سوابق شركت

رديفشرح كاركارفرمامحل
١ تهيه اسناد و برگزاري مناقصه انتخاب مشاور نظارت عاليه و كارگاهي مخازن نفت گناوهشركت پترو اميد آسياتهران
٢ خدمات اخذ رتبه جديد و ارتقاي رتبه در سامانه ساجاتشركت سهلك سازهتهران
٣ خدمات اخذ رتبه جديد و ارتقاي رتبه در سامانه ساجاتشركت طرح نو انديشانتهران
٤ ارائه خدمات مشاوره و راه‌بري براي كسب گواهينامه جايزه جهاني شركت‌هاي دانش‌محور (MAKE)شركت طرح نو انديشانتهران
٥ ارائه خدمات راه‌بري مطالعات الگوريتم پاركينگ مكانيزهبخش خصوصيتهران
٦ ارائه خدمات مديريت طرح در پروژه مطالعات، طراحي و نظارت بر اجرا براي كليه اجزاي مكاترونيك پاركينگ مكانيزهبخش خصوصيتهران
٧ ارائه خدمات كارآفريني، حقوقي قراردادي، رسيدگي به ادعاها، تغيير كارهاشركت سكو آزماتهران
٨ ارائه خدمات برنامه‌ريزي و كنترل پروژهشركت ره‌گسترتهران
٩ ارائه خدمات حقوقي قراردادي و مديريت پروژه به موسسه سازه پايدار قرنگروه عمران و مسكن سازه پايدار قرنتهران
١٠ارائه خدمات مشاوره حقوقي-قراردادي و مناقصاتشركت سهلك‌سازهتهران
١١طراحي و راه‌اندازي وب سايت و دبيرخانه مجازيداخلي و بخش خصوصيتهران
١٢ارائه خدمات نظارت کارگاه برای خدمات رفع نقص پروژه 240 واحدی پرندعمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشانتهران
١٣ارائه خدمات دفتر فني پيمانكار در پروژه‌ قيامدشتعمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشانتهران