خوشه های دانشی سرار

درحال به روزرسانی

اطلاعیه بسیار مهم

چندی پیش دفتر شرکت مورد دستبرد سارقین نامحترم قرار گرفته و دسته چک شرکت (خوشه های دانشی سرار) و نیز دسته چکهای مدیران شرکت مورد سرقت قرار گرفته و متاسفانه در بازار در حال خرج شدن است، از آنجا که چکهای یاد شده به دستور مقام قضایی مسدود شده است ، از کلیه عزیزان درخواست می شود از پذیرفتن چکهای یاد شده بدون شناخت و آگاهی اقدام ننمایند ، از دوستان مالباخته و متضرر دیگر نیز درخواست می شود با این مجموعه جهت تکمیل پرونده در دادسرا و پایگاه یازدهم آگاهی تهران همکاری فرمایند.

مشاهده فهرست چک ها